Thursday, 19 February 2015

Yogi Telugu songs

Yogi 

Cast : Prabhas  ,Nayana Tara  ,Sarada 

Music : Ramana Gogula 

Director : VV Vinayak 

Producers : P Sudarshana Reddy   ,

 P Chandra Pratap Reddy 

Year : 2007 

Yogi Telugu songs  


Download All Songs